phone phone
menu

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Informujemy rodziców o rekrutacji uzupełniającej do naszej placówki, która rozpocznie się od dnia 04.03.2021 r ,
a zakończy po wyczerpaniu miejsc w przedszkolu.
Obecnie istnieje jeszcze szansa na zapisanie dzieci do każdej grupy przedszkolnej /po kilka wolnych miejsc/.
Bliższe informacje w przedszkolu.
Zapraszamy
.

Informujemy rodziców o rekrutacji uzupełniającej do naszej placówki, która rozpocznie się od dnia 04.03.2021 r ,
a zakończy po wyczerpaniu miejsc w przedszkolu.
Obecnie istnieje jeszcze szansa na zapisanie dzieci do każdej grupy przedszkolnej /po kilka wolnych miejsc/. Bliższe informacje w przedszkolu.
Zapraszamy
.

Informujemy rodziców o rozpoczęciu naboru dzieci do Niepublicznego Przedszkola TUPTUŚ

Karty zgłoszeń wydawane i odbierane będą codziennie w godz. 7.30 – 16.00

Terminy rekrutacji:
01.02.2021 r – 12.02.2021 r pobieranie i składanie kart zgłoszeń przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola /rekrutacja wstępna/
15.02.2021 r – publikacja list dzieci przyjętych uczęszczających do przedszkola, informacja rodziców drogą mailową
15.02.2021 r – 26.02.2021 r pobieranie i składanie kart zgłoszeń przez rodziców dzieci rozpoczynających po raz pierwszy edukację przedszkolną /rekrutacja zasadnicza/
01.03.2021 r – publikacja list dzieci przyjętych rozpoczynających po raz pierwszy edukację przedszkolną, informacja rodziców drogą mailową

Zakończenie rekrutacji nastąpi w dniu 01.03.2021 r
W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, nastąpi rekrutacja uzupełniająca o której powiadomimy.

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmujemy w szczególnie uzasadnonych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
Warunkiem przyjęcia jest:
- ukończone przez dziecko 2,5 roku
- podanie uzasdniające potrzebę przyjęcia


Podstawa zapisania dziecka do przedszkola
1. Pobrabie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, dokładne wypełnienie i złożenie w wyznaczonym terminie - wszyscy rodzice.
2. Wpłata opłaty wpisowej w ustalonym terminie - rodzice dzieci nowo przyjętych.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług przedszkolnych na nowy rok szkolny 2021/2022 w terminie 01.03.2021 - 19.03.2021 r - wszyscy rodzice.
4. Nie wypełnienie którego kolwiek warunku pkt.1-3 skutkuje skreśleniem z listy przyjętych zarówno dla dzieci uczęszczających jak i nowo przyjętych.


Zasady kwalifikacji dzieci
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości.
2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje dyrektor.
3. Zapisy dzieci do Przedszkola odbywają się corocznie, w miesiącu lutym.

    Podstawą do wydania decyzji, o której mowa w pkt. 2, jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych
    i złożenie jej w terminie do 26 lutego (za wyjątkiem rekrutacji wstępnej) oraz uiszczenie
opłaty wpisowej w terminie określonym przez dyrektora.
4. Proces rekrutacji uważa się za zakończony z chwilą zawarcia przez strony umowy o świadczenie usług przedszkolnych.
    Uprawnionym do zawarcia powyższej umowy jest dyrektor przedszkola. Umowę sporządza się na piśmie.
5. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają, przy zachowaniu kolejności jak punktach 1-5
1) dzieci już uczęszczające
2) dzieci pracowników przedszkola
3) rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

4) dzieci 5 i 6 cio – letnie, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
    W przypadku pkt 1-3 rodzice składają karty zgłoszenia w terminie rekrutacji wstępnej podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji zasadniczej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym uzasadniony interes dziecka, względy społeczne lub inne szczególne okoliczności,
    decyzję o przyjęciu dziecka poza kolejnością podjąć może dyrektor Przedszkola.

7. W przypadku, gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie jest większa od liczby dostępnych miejsc, o kolejności przyjęcia dziecka decyduje kolejność
    złożenia karty zgłoszenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego
oraz uiszczenie opłaty wpisowej (decyduje data dokonania ostatniej z tych czynności).
8. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2021 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl