phone phone
menu

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 

Od 07 lutego 2022 r rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola
 

Rekrutacja dla dzieci już uczęszczających termin

07 lutego - 18 lutego 2022 r

Rekrutacja dla dzieci zapisujących się po raz pierwszy termin

21 lutego - 04 marca 2022 r

 

Podstawa zapisania dziecka do przedszkola

1/ Pobranie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz niezbędnych do zakwalifikowania dokumentów, dokładne wypełnienie
    i złożenie w wyznaczonym terminie - wszyscy rodzice.
2/ Wpłata opłaty wpisowej przy zwrocie karty - rodzice dzieci nowo przyjętych.
3/ 
Zawarcie umowy o świadczenie usług przedszkolnych na nowy rok szkolny 2022/2023 przy zwrocie karty - wszyscy rodzice.
4/ Brak podpisanej umowy o świadczenie usług przedszkolnych w podanym terminie
lub złożenie niekompletnych dokumentów
    będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu - zarówno dla dzieci już uczęszczających jak i nowych.
5/ O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
6/ Wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola należy pobrać jak i zwrócić bezpośrednio w przedszkolu w godz. 7.30 - 15.30
7/ Do przedszkola przyjmowane są dzieci od ukończonych 2,5 lat.


 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022

Obecnie istnieje jeszcze szansa na zapisanie dzieci do przedszkola z roczników: 2015, 2016, 2017. Bliższe informacje w przedszkolu tel. 75 64 69 374
Zapraszamy
.

 


Zasady kwalifikacji dzieci
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości.
2. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.
3. Zapisy dzieci do Przedszkola odbywają się corocznie, w miesiącu lutym.

    Podstawą do wydania decyzji, o której mowa w pkt. 2, jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych
    i złożenie jej w terminie do 26 lutego (za wyjątkiem rekrutacji wstępnej) oraz uiszczenie
opłaty wpisowej w terminie określonym przez dyrektora.
4. Proces rekrutacji uważa się za zakończony z chwilą zawarcia przez strony umowy o świadczenie usług przedszkolnych.
    Uprawnionym do zawarcia powyższej umowy jest dyrektor przedszkola. Umowę sporządza się na piśmie.
5. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają, przy zachowaniu kolejności jak punktach 1-5
1) dzieci już uczęszczające
2) dzieci pracowników przedszkola
3) rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

4) dzieci 5 i 6 cio – letnie, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
    W przypadku pkt 1-3 rodzice składają karty zgłoszenia w terminie rekrutacji wstępnej podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji zasadniczej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym uzasadniony interes dziecka, względy społeczne lub inne szczególne okoliczności,
    decyzję o przyjęciu dziecka poza kolejnością podjąć może dyrektor przedszkola.

7. W przypadku, gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie jest większa od liczby dostępnych miejsc, o kolejności przyjęcia dziecka decyduje kolejność
    złożenia karty zgłoszenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego
oraz uiszczenie opłaty wpisowej (decyduje data dokonania ostatniej z tych czynności).
8. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2022 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl