phone phone
menu

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Tuptuś w Jeleniej Górze

Informacje ws. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i ich rodziców jest Niepubliczne Przedszkole Tuptuś z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Gustawa Morcinka 11.
 2. Można się z nami skontaktować pod nr tel. 756469374, bądź mailowo : przedszkolestonoga@poczta.fm
 3. Dane osobowe są wykorzystywane na potrzeby związane z postępowaniem rekrutacyjnym, zapewnieniem dzieciom należytej opieki na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 59), a także w zakresie realizowanych usług na podstawie zawartej umowy.
 4. W przypadku wykorzystania wizerunku dziecka w celach promocyjnych Przedszkola przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody rodziców/ opiekunów prawnych.
 5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola.
 6. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych przez administratora pracowników zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.
 7. Podane dane mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do weryfikacji działalności przedszkola.
 8. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu ich zbierania:
  • wnioski o przyjęcie będą przechowywane przez okres 1 roku,
  • dzienniki zajęć przez 10 lat,
  • opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej przez okres edukacji przedszkolnej.
 9. Przedszkole prowadzi również monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i ochrony mienia.
 10. Maksymalny okres dostępy do nagrać to 7 dni, a w przypadku postępowania, podczas, którego nagranie stanowi dowód – nagranie przechowujemy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Dbamy o ochronę przetwarzanych przez nas danych, a osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Osoba, której dane przetwarzamy ma też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2024 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl