Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś"

58-500 Jelenia Góra
ul. Morcinka 11
tel. 75 64 69 374

przedszkolestonoga@poczta.fm

nr konta bankowego

PKO Bank Polski SA
 Oddział 1 w Jeleniej  Górze   
58-506 Jelenia Góra
  ul. Różyckiego 6  

18 1020 2124 0000 8002
0163 1548  

Rekrutacja

Jelenia Góra 13.03.2019 r

 Kwalifikacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola Tuptuś

 na rok szkolny 2019/2020

 rozpoczyna się 18.03.2019 r i trwa do 29.03.2019 r

Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo:

- rekrutacja wstępna   18.03.2019 r – 22.03.2019 r   dla dzieci uczęszczających do    
  przedszkola

- rekrutacja zasadnicza 25.03.2019 r – 29.03.2019 r   dla dzieci ubiegających się
  o przyjęcie do przedszkola

 

Podstawa zapisania dziecka do Niepublicznego Przedszkola TUPTUŚ

1.Pobranie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, dokładne wypełnienie i złożenie w 
   wyznaczonym terminie - wszyscy rodzice.

2.Wpłata opłaty wpisowej do ustalonego przez dyrektora terminu - rodzice dzieci nowo
   przyjętych.

3.Zawarcie umowy o świadczenie usług przedszkolnych na nowy rok szkolny 2019/2020 w
   podanym  terminie - wszyscy rodzice.

4.Brak podpisanej umowy o świadczenie usług przedszkolnych w podanym terminie będzie
   skutkował skreśleniem z listy przyjętych - zarówno dla dzieci już uczęszczających jak i
   nowych.

5.Kartę zgłoszenia do przedszkola należy pobrać jak i zwrócić - bezpośrednio w kancelarii  
   przedszkola codziennie /od poniedziałku do piątku/ w godz. 7.15 - 15.30

Zasady kwalifikacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola TUPTUŚ

1.Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości.

2.Decyzję o przyjęciu dzieci do placówki podejmuje dyrektor.

3.Podstawą do wydania decyzji, o której mowa jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka
   przez rodziców lub opiekunów prawnych i złożenie jej w terminie do 29 marca
   (za wyjątkiem rekrutacji wstępnej) oraz uiszczenie opłaty wpisowej w terminie określonym
   przez dyrektora.

4.Proces rekrutacji uważa się za zakończony z chwilą zawarcia przez strony umowy
   świadczenie usług przedszkolnych. Uprawnionym do zawarcia powyższej umowy jest
   dyrektor przedszkola. Umowę sporządza się na piśmie.

5.Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają, przy zachowaniu kolejności jak punktach
   1-5:

  1. dzieci już uczęszczające
  2. dzieci pracowników przedszkola
  3. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
  4. dzieci 6 cio – letnie, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne
  5. pozostałe dzieci

   W przypadku pkt 1-3 rodzice składają karty zgłoszenia w terminie rekrutacji
   wstępnej w podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji zasadniczej.

6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym uzasadniony
   interes dziecka, względy społeczne lub inne szczególne okoliczności, decyzję
   o przyjęciu dziecka poza kolejnością podjąć może dyrektor przedszkola.

7.W przypadku, gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie jest większa od liczby 
   dostępnych miejsc, o kolejności przyjęcia dziecka decyduje kolejność złożenia karty 
   zgłoszenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz uiszczenie opłaty wpisowej
   (decyduje data dokonania ostatniej z tych czynności).

8.Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach
   i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do   
   przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

10.Honorujemy kartę dużej rodziny.

11.Po zakończeniu naboru do przedszkola, wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń lista
     dzieci przyjętych:

          - dzieci już uczęszczające do przedszkola w dniu 25.03.2019 r
          - dzieci nowo przyjęte w dniu 01.04.2019 r